અરીસો

તમારી તસ્વીર અરીસામા,

એજ મારી સૌથી સુંદર કવિતા,

પણ જલ્દી કર,એ અદૄશય થાય છે.

આ મારો છેલ્લો,'હુ તને પેૄમ કરુ છુ'

Turn
Translated into Gujarati by Urvi & Nams

A transliteration

Tamārī tasvīra arīsāmā,

ēja mārī sauthī sundara kavitā,

Paṇa jaldī kara,ē adl̥śaya thāya chē.

ā mārō chēllō,'hu tanē pēl̥ma karu chu'

Turn
તમારી તસ્વીર અરીસામા,  એજ મારી સૌથી સુંદર કવિતા,  પણ જલ્દી કર,એ અદૄશય થાય છે.  આ મારો છેલ્લો,'હુ તને પેૄમ કરુ છુ'Turn
Original version
The mirror

Letters which undulate

Gujarati (gujerati, gurjari) love poem, for girls with black eyes and hair, of Gujerat. The letters of this translated poem into Gujarati (gudjarātī), undulate gently, as do their hair. Gujarati is a Western indic language spoken by 47 million people. It is one of the official languages of India, and is found mostly in the state of Gujarat. Related to the apabhamsa Sauraseni, Gujarati is very close to marvari (western rajasthani). It develops especially in the 12th century as an independent language.

Gujarati literature

The first works in Gurjari are inspired by Jainism to promote the propagation of this religion. They borrow the forms of the rasa and katha. The medieval period see the blossoming of the poetry of the Krisnaite epopee with Narasimha Mehta and Dayaram, and of ramaite with Bhalana. In the 17th century one finds the little sung poems (pada) of Akha Bhagat. In the 18th century it is the poetic genre garbi, which is represented by the poet Vallabha. In the 20th century, literature is inspired by the West. Narsinghrao, Narmadasankara, are the pioneers of lyric poetry, and Mr. K. Gandhi, in literature and politics, will profoundly influence this period. The nagari alphasyllabary in which Gujarati is written has similarities with the devanagari. Women from Gujarat I give you this poem
Neo-indian occidental
Maldivian - Sinhala - Rajasthani - Marathi - Konkani - Sindhi
Home page - Indian poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr