കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ  ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ  ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ  അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Translated into Tulu by Samarth Rai

Tulu love poem

കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ

ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ

ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ

അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ

കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ

ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ

ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ

അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ

Copyright © Bellon Poet http://love.poem.free.fr

A bit of herself

A Tulu (Thulu, Tullu, Tuluva) love poem, in the Dravidian language of Tulu people. Tulu is written with the kannara script, I hope you will enjoy these rounded shapes. These are a bit of herself and of her forms. Will she read me one day? I'll see if she writes to me!

Tulu language

Tulu is spoken in India, and in the rest of the world, by about 5 million people. Rich of many borrowings from kannada, and despite a rich folklore, the tulu has no literary tradition. This southern Dravidian language, spoken in the south of Karnataka and in the north of Kerala (Mangalore region).

Original version and neighboring

fleche French poem fleche
Telugu - Tamil - Kannada - Malayalam - Brahui
Love poems - Indian poems