මගේ සුපසන් කවිය ඔබ විය  කැඩපත ඇදි...  ඒ රුව බොද වන්නට මත්තෙන්..  පවසමි ඔබට ආදරෙයි කියා...
Pause animation  La Glace Copyright ©
Translated into Sinhalese by Sanjeewa Munasingh

Audio Nalinda Wickramaarachchi

Sinhala love poem

මගේ සුපසන් කවිය ඔබ විය

කැඩපත ඇදි...

ඒ රුව බොද වන්නට මත්තෙන්..

පවසමි ඔබට ආදරෙයි කියා...

මගේ සුපසන් කවිය ඔබ විය

කැඩපත ඇදි...

ඒ රුව බොද වන්නට මත්තෙන්..

පවසමි ඔබට ආදරෙයි කියා...

A transliteration

Magē supasan kaviya oba viya

Kæḍapata ædi...

ē ruva boda vannaṭa matten..

Pavasami obaṭa ādareyi kiyā...

Copyright © Bellon Poet http://love.poem.free.fr
Original version
French poem

They do not know

The love poem translated into Sinhala (Sinhalese). 20 million people speak this official language in Sri Lanka, which is the most spoken. The legends that surround the girl of my poem are numerous. Some say that she does not exist, others on the contrary, know who she is, and I know that they do not know, because who else than the author can know from where comes its inspiration?

Sinhala literature

The Sinhalese or Sinhala, is a prakrit from the Middle-Indian, its history because of the abundance of documents is quite well known. In the 2nd century we find Buddhist texts, especially poems in Sinhalese in the form of rhymed quatrains that develop, in opposition to an ancient type called gi founded on un rhymed meters, this style of poetry still subistes today. The ancient poetic texts, at the same time, were the subject of commentaries (sanne). Unlike poetry, prose does not undergo much change. The 15th, sees the last efflorescence of literature before the successive invasions: the Sinhalese poems, of message "sandesa", based on the style of Meghadutam of Kalidasa. Between 1600 and 1800 Sinhalese literature survive in the hinterland of the Kandy kingdom. In the 19th century an abundant religious and folk literature flourish. Since 1950, new schools of literature have emerged, such as aesthetics or realism, we can quote the names of novelists and poets such as Martin Wickramasinghe, Madavela, Ratnayake, de Silva, Illangaratne, Alwis Perera, Siri Munasinghe or GB Senanayake. The Sinhalese would have settled in Sri Lanka around the year -1000, if the Kandyans of the mountainous regions, have preserved their traditions, those of the plains have been influenced by the western ones; Buddhists, they are organized into castes. Sri Lanka ex Ceylon which is almost connected to the south of India is populated by people of diverse origins, its tourist assets are undeniable, it is a beautiful and luxuriant country, the country of the green gold, has as the nickname "the pearl of India".
Neo-indian occidental
Maldivian poem - Konkani - Sindhi - Rajasthani - Marathi - Gujarati
Poems - Asian poems