అద్దం

అద్దంలొ నీ ప్రతిబింబం నా

అద్భుతమైన కవిత.

త్వరపడు సుమా.అది

అదృశ్యమౌతుంది.నిన్ను ప్రేమిస్తూ గతిస్తున్నా.

Turn
Translated into Telugu

A transliteration of my short poem.

Addanlo nī pratibimbaṁ nā

Adbhutamaina kavita.

Tvarapaḍu sumā.adi

Adr̥śyamautundi.ninnu prēmistū gatistunnā.

Turn
అద్దంలొ నీ ప్రతిబింబం నా అద్భుతమైన కవిత. త్వరపడు సుమా.అది అదృశ్యమౌతుంది.నిన్ను ప్రేమిస్తూ గతిస్తున్నా.Turn
Original version
The mirror

A woman draped in her sari

Telugu love poem (ప్రేమ కవిత), in the language of 75 million people, official in India, and spoken on the south east coast of the country. 4 verses translated into telugu, a reflection of India and of a woman draped in her sari. A large diaspora, established in several countries that goes from Saudi Arabia to South Africa via Fiji, speaks Telugu. The telugu, in addition to numerous regional variants, is a language which diverges a lot between speech and writing, without to mention the differences due to social status. It is considered as the Italian of the East because the melody has a central place. Telugu is principally spoken in the state of Andhra Pradesh near Hyderabad.

Telugu literature

Telugu literature developed simultaneously from music and Sanskrit. The pioneer of this literature was Nannaya Bhattaraka, a Sivaite brahmin of Kannara ancestry, king's poet and author of the beginning of the Mahabharata in Telugu. Tikkana then Yerrapragada will complete the Mahabharata. The Ramayana will be the theme of an hundred poetic compositions. In the 14th century, in the midst of a multitude of poets, two virtuosos impose Srinatha and Potana. The 16th century, is the golden age of Telugu literature that sees appear long narratives in verse and prose. The Vijayanagar emperor Krisnadevaraya patronizes a court of eight poets. One owes him a telugu poem, the Amuktamalyada. The greatest poet of the reign, Peddana, is the author of the Manucarita, the most important of the five greatest Telugu poems. The prabandha tradition continues until the 18th century thanks to poets such as Timmakavi and Vemana. Let's mention for the 20th century Subba Rao, Ramamurti, Adavi Bapi Eaju, Narla and Rajamannar which contribute to Telugu literary fame. The telugu script, an alphasyllabaire close to kannara, is particular to it and derives from brahmi. It is a telugu poet who has established the first grammar of this Dravidian language.
Dravidians
Kannada - Tamil - Tulu - Malayalam - Brahui
Home page - Indian poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr