ಕನ್ನಡಿ

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ ಇದೆ,

ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ರಿಯೆ

ಅದುವೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಲುಮೆ

Turn
Translated into Kannada by Sunil

Audio Sumanth NS

A transliteration of my verses.

Kannaḍiyallina ninna pratibimbadalli

Nanna prītiya kavite ide,

ādare taḍa māḍabēḍa priye

Aduvē nanna koneya prītiya olume

Turn
 ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ ಇದೆ,  ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ರಿಯೆ  ಅದುವೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಲುಮೆTurn
Original version
The mirror

She is a singer

A translation for a small kannada love poem (kanarese, kanada, canara, kanara), in the Dravidian language of Karnataka, for a majestic woman, the most beautiful Indian of the south of India. She is a singer and her voice, which knows how to break all the mirrors, is infinitely sweet when she speaks about love! Kanarese is the official language of Karnataka (Mysore), capital Bangalore, and is spoken by 35 million Indians in this region. In addition to regional dialects, there are three social dialects: the languages of: the Brahmans, the non-Brahmins and the untouchables.

Kannada literature

The first literary text is a poetic treatise written by a poet of King Nripatunga Amoghavarsa court, in the 9th century. In the 10th century Ranna, of modest origin, through his protectors, became the "prince of poets". Immortalized by the Gadayuddha, he demonstrates that the genius of the kannada poets, exists in priority in the characters study; Pona is the author of a religious poem, the "santi purana". The very first love poem of Kannada literature, Chandombudhi, is composed at the end of the 10th century by Nagavarma. As for the role of Barasava, it will bee decisive for the virasaiva literature. Around this great poet, many authors resurrect the old popular stories. At the 13th, Janna, a major poet among his contemporaries, is the author of the "Yasodhara Carite", which is the most important poem about love passion. The writing script of kanarese, as for many Indian languages, comes from the brahmi.
Dravidians
Telugu - Tamil - Tulu - Malayalam - Brahui
Home page - Indian poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr