ਤੇਰੀ  ਪਰਛਾਈ  ਸ਼ੀਸ਼ੇ   ਵਿਚ ,  ਮੇਰੀ  ਸਭ ਤੋ  ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਏਰੀ ਏ love poem | Poem translated into ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ , ਉਹ ਗ਼ੁਮ ਜਾਨਾ ਏ ..  ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈ ਤੈਨੂ   ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ |
Pause animation  La Glace Copyright ©
Translated into Panjabi by Amrita Kaur

Punjabi

ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ,

ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਏਰੀ ਏ |

ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਗ਼ੁਮ ਜਾਨਾ ਏ..

ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ "ਮੈ ਤੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ |

ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ,

ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਏਰੀ ਏ |

ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਗ਼ੁਮ ਜਾਨਾ ਏ..

ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ "ਮੈ ਤੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ |

A shahmukhi transliteration.

تیری پرچھائی سِیسے وِچ،

میری سبھ تو ودھِیا ساایری اے|

پر جلدی کر، اُوہ گُم جانا اے۔۔

اِہ میرا آکھری" مَے تَین پیار کردا ہاں" دا پَیگام اے|

And a romanization.

Tērī parachā'ī śīśē vica,

Mērī sabha tō vadhī'ā śā'ērī ē |

Para jaladī kara, uha ġuma jānā ē..

Iha mērā āḵẖarī "mai tainū pi'āra karadā hāṁ" dā paigāma ē

Copyright © Bellon Poet http://love.poem.free.fr

Punjabi language

Punjabi (Panjabi, pendjabi, penjabi, gurmukhi)! Still 100 million speakers in the Indian and Pakistani Punjab. The Pakistani Punjab is called lahnda. The various forms of Punjabi are more or less influenced by the neighboring languages spoken in Kashmir. The main varieties are pothwari, majhi, doabi and dogri.

Punjabi literature

The earliest Sikh work is a compilation of poems (Adi Granth). The poet Madho Lal Hussain (16th century) is known for his kafi (short poems composed with stanzas and a refrain on the rhythm of popular songs), a highly developed genre in Sikh Punjabi literature. Among the great Muslim poets note: Bulhe Shah, Waris Shah and Fazl Shah. Among contemporary Sikh writers, one can quote Bhai Vir Singh, Puran Singh and Nanak Singh. There are mainly two writing systems used for Punjabi. These are the gurumukhi and the shahmukhi, here it is in gurumukhi (used by the Sikhs), we can also find the nagari. This poem about love is in the Punjabi language, which is with Hindi, the source language of the gypsy.

Original version and neighboring

fleche French love poem fleche
Saraiki poem
Love poems - Indian poems