கண்ணாடி

௧ண்ணாடியில் தெரியும் உன் தி௫முகம் தானே

அன்பே எனது ௧விதை! உடன் விழித்துப் பார்,

அல்லது மறைந்து விடுமே, இது என் அழிவு!

அன்பே ஆருயிரே, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்.

Turn
Translated into Tamil by Lola Poornima

Audio Abath Ahsan

A transliteration

1ṇṇāṭiyil teriyum uṉ ti5mukam tāṉē

Aṉpē eṉatu 1vitai! uṭaṉ viḻittup pār,

Allatu maṟaintu viṭumē, itu eṉ aḻivu!

Aṉpē āruyirē, nāṉ uṉṉai nēcikkiṟēṉ.

Turn
௧ண்ணாடியில் தெரியும் உன் தி௫முகம் தானே  அன்பே எனது ௧விதை! உடன் விழித்துப் பார்,  அல்லது மறைந்து விடுமே, இது என் அழிவு!  அன்பே ஆருயிரே, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்.Turn
Original version
The mirror

Not married woman

Love poem translated into Tamil (Tamili). There are 70 million speakers for this official language in Sri Lanka. You don't have the sindur as a red mark in the middle of your forehead, because you are not yet married. This Tamil poem is for your two black eyes which are piercing eternity. Only them will be able to get it in all its contours. Tamil is a Dravidian language (the most important). There are specific levels of language, depending on the social position of the speaker (brahmin or non brahmin). It is spoken in Nadu state (Madras), and its the oldest and the most richly developed of the Dravidian languages.

Tamil literature

The Sahgam, which designates a set of poetic collections and the group formed by its authors, predates all other Dravidian literatures. Its poems reflect the socio-political life of the kingdoms Cera, Cola and Pndya, exalt courage and glory of warriors and speak of love life in all its forms. Then, without a brutal break, appears a religious poetry. The Tevaram of Apparn Campatar and Cuntarar is famous. Let us also mention the works of Manikkavacakar and the Tirumantiram of Tirumular. Kampan considered as the greatest medieval poet is the author of a Ramayana, which celebrates Visnu. Other poets cultivate royal praise (Ceyankontan, Pukalenti). The Italian Jesuit Beschi, father of the Tamil prose, grammarian and poet, gives the first Christian kavya, the Tempavani. Modern poetry is represented by the rebellious poet Bharati. Today popular and social poetry is dominated by the works of Kannatacan. Tamils ​​live in southern India and have a large diaspora in many countries. Their language has its own alphabet.
Dravidians
Telugu - Tamil - Tulu - Malayalam - Brahui
Home page - Indian poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr