דײַן פֿאַרשפּיגלט געשטאַלט    איז געוויס מײַן שענסט ליד   נאָר אײַל צו, עס צעפֿאַלט    ס'איז מײַן לעצט  כ'האָב דיך ליב
Pause animation  La Glace Copyright ©
Translated into Yiddish by Y. Niborski & B. Vaisbrot

Audio Bernard Vaisbrot

Yiddish love poem

דײַן פֿאַרשפּיגלט געשטאַלט

איז געוויס מײַן שענסט ליד,

נאָר אײַל צו, עס צעפֿאַלט !

ס'איז מײַן לעצט "כ'האָב דיך ליב".

דײַן פֿאַרשפּיגלט געשטאַלט

איז געוויס מײַן שענסט ליד,

נאָר אײַל צו, עס צעפֿאַלט !

ס'איז מײַן לעצט "כ'האָב דיך ליב".

A transliteration

Dian paaarshpiyglt g'eshtaalt

Ayz g'evvys mian sh'enst lyd,

Naar aial tsv, 'es ts'epaaalt!

S'ayz mian l'etst "k'haab dyk lyb".

Copyright © Bellon Poet http://love.poem.free.fr

Yiddish woman

This yiddish (yidich, judeo-german), it is for you! It is the exact drawing of your curves, the shape of your face and the roundness of your mouth. The colors of your wicks add a note because nothing else, nor your eyes nor your mouth, uses the least artifice. I often think about you, when I hear the sounds of your folklore. I like this sad violin music, but so full of life in the same time, and you, you are full of it!

History of Yiddish literature

Yiddish is the Germanic language of the Jews of Central and Eastern Europe, spoken in 1938 by 2/3 of the community on the 5 continents. Actualy, this Jewish-German Creole of the Slavic countries is becoming scarce, but still many people will understand this Yiddish poem. The Yiddish written literature took its true spurt, to become a real language in the 16th century thanks to the writer Elizah Bochar. In the 18th century one finds the poems of M. Gordon, the tales of Abramovitz, the novels of Cholem Aleichem. Warsaw, Odessa and New York are the great centers of the Yiddish culture and the development of a literature that expresses the distress of a painful destiny, with a novelist like L. J Lnetzki, a poet like M. Rosenfeld. The poet Yehoash will translate the Bible. The creation of the state of Israel, which makes classical Hebrew the official and literary language, has today considerably restricted the field of the Yiddish literature.

Original version and neighboring

fleche French love poem fleche
Ladino poem - Hebrew poem
Poems - European poems