កញ្ចក់

ស្រមោលរបស់អូននៅក្នុងកញ្ចក់

ជាកំណាព្យដែលមានន័យបំផុតសំរាប់បង

តែវាត្រូវបានឆក់យកទៅយ៉ាងលឿន

ដែលបន្សល់ទុកតែពាក្យថា"បងស្រលាញ់អូន"។

Turn
Translated into Khmer by Sreng Kimiean

Audio: 1: Mr Preakdey, 2: So Sopheaklida Sarika FM 106.5
ស្រមោលរបស់អូននៅក្នុងកញ្ចក់  ជាកំណាព្យដែលមានន័យបំផុតសំរាប់បង  តែវាត្រូវបានឆក់យកទៅយ៉ាងលឿន  ដែលបន្សល់ទុកតែពាក្យថា បងស្រលាញ់អូន ។Turn
Original version
The mirror

Khmer woman

The poem translated in Khmer (Cambodian), for the one, who will recognize herself among the 16 million speakers. This Cambodian likes more than all the words, and those she prefers to hear, say or read are: "បងស្រលាញ់អូន" I did not know how to make the Latin transliteration of this pretty Khmer alphabet, but you can do it, by listening to the voices that read this translation. This Khmer love poem is for the Mekong memory, just beside Phnom Penh's pagodas in Cambodia. There are differences in this language, depending on the region, and outside of Cambodia. The Khmer is known for its lapidary inscriptions, the oldest dates back to the 7th century, and then by an important literature. Khmer or Cambodian has social dialects, that is to say a special vocabulary borrowed from Sanskrit which is assigned to discourse especially for the bonzes or the royal person. There is a significant gap between spoken and written language. It was the language of the great Khmer empire from 10th to 14th centuries.

Khmer literature

The oldest texts in old Khmer were engraved on stone from the 7th to the 15th century. Many Khmer novels could be called poetry or poem because they are interminable texts in verse, including Vorvong Surivong, Nang Kaki, Prah Chinavong and Dum Dav. Poetry and songs reveal a very elaborate art of rhyme and assonance, as well as the musicality of verses. They are alternating songs between girls and boys, jokes poems, and also poems of, melancholy, nostalgia, sadness in the evening sun, poems about love and gallantry. All are from the old folk background and testify to its touching richness.
Austroasiatic languages
Santali poem - Khasi poem - Vietnamese poem
Home page - Asian poems
La Glace Copyright © http://love.poem.free.fr