ภาพของคุณที่สะท้อนในกระจกเงา  เป็นภาพที่สวยงามที่สุด  แต่ทำไมภาพนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็ว  และนั่นคือความรักครั้งสุดท้ายของฉัน
Pause animation  Poème traduction Copyright ©
Translated into Thai by Thachakorn Poolsab

Audio

Thai love poem

ภาพของคุณที่สะท้อนในกระจกเงา

เป็นภาพที่สวยงามที่สุด

แต่ทำไมภาพนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็ว

และนั่นคือความรักครั้งสุดท้ายของฉัน

ภาพของคุณที่สะท้อนในกระจกเงา

เป็นภาพที่สวยงามที่สุด

แต่ทำไมภาพนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็ว

และนั่นคือความรักครั้งสุดท้ายของฉัน

A transliteration

Pâap kŏng kun têe sà-tón nai grà-jòk ngao

Bpen pâap têe sŭay ngaam têe sùt

Dtàe tam-mai pâap nán dâai hăai bpai yàang rûat reo

Láe nân keu kwaam rák kráng sùt táai kŏng chăn

Copyright © Bellon Poet http://love.poem.free.fr
Original version
French poem

Thai ladies

For Thailand and Thai ladies, a love poem in thai (Siamese) to please them. I hope her will rejoice, the poet always tries to do his best! My dreams of exoticism are in this distant and yet so close woman. She is truly the cause of the greatest loving impulses that are. At her home, or at my home, one day we will meet again!

Thai literature

Thai also called Siamese is a language spoken by 67 million people, it is the national language of Thailand. The Thai uses the Thai alphabet which is derived from the Khmer, itself from the Pali. The earliest texts date back to the Sukhothai period, the most famous being engraved in characters considered the origin of Siamese writing (1292), in the stele of King Kamheng. The first book written in Siamese would be the Trai Phum (1345). From the 14th to the 18th century, the predominance of the works that develop is in verse. The first poems are "Ongkam Chaeng Nam", "Mahachat Khamluang", and "Phra Lo", name of the hero of this long poem of tragic love. The golden age of the Ayuthia literature is located in the 17-18th century, a number of texts are written in verses, for example, the poems "Kamsuan Sri Prat", a famous nirat (separation poem), and The "Thawathotsamat", a poem of love regrets. In the 18th century, dominate the poems with delicate descriptions of Thammathibet. The Burmese invasion of 1767 will result in the disappearance of almost all Thai literary heritage, but will be followed by a revival. The Thai poets, Sunthon Phu will be the author of admirable nirats, Paramanuchit gives us an important poetic work. In the 20th century, poetry will be remarkably represented by the Thai poet Angkarn Pongpaibun. Formerly the kingdom of Siam, Thailand, with its magnificent beaches has been oriented towards tourism. Although very rural the country has one of the highest literacy rates of Asia!
Poems - Asian poems
Tai-kadai
Lao poem - Zhuang poem - Guibei poem