ἡ εἰκόνη σου εἰς τῷ καθρέπτῃ  κάλλιστόν μου πόιημά ἐστιν  ἀλλὰ  βίασον ἐκλύεται  τελεύταιόν μου  σε φιλῶ  ἐστίν.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Ancient greek poem, translated by (boustrophedon written)
Martina Dal Zotto professor agrégé

Attic love poem (ancient Greek), the dialect of Athens, here writing in boustrophédon way (alternate change of the line direction, line after line, from left to right then from right to left and so on). It is in this dead language, the language of ancient Athens, that was written, classical Greek literature. The tragic poets Aristophanes, Thucydides, Plato, and Demosthenes used it. The privileged place of Athens explains that it is the attic which was introduced by Alexander in his eastern conquests. In Greece this koiné will gradually replace all other dialects. It is in the first millennium that this common language underwent its major modifications which, through the intermediary of the Byzantine, ended to modern Greek. The Boustrophédon seems to be the natural tendency of men in their first writing ways. Children when they begin to write would also have this natural tendency to reverse the sense of the writing lines. Ancient Greek literature extends over 15 s. The Iliad and the Odyssey of Homer, the first works reaching us, are the culmination of a poetry sung by the aedes. The didactic poetry of Hesiode, the amorous poetry of Sappho, are a magnificent blossoming which flourishes in all areas of poetry. The philosophers Xenophanes, Parmenides, Empedocles express themselves in verses. About -500 it is the golden age of this literature with Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, Herodotus. Up to -200 appears a new elegant and worked poetic vein, the so-called "alexandrine" poetry, the didactic poetry (Aratos), the bucolic poetry (Theocritus).
Best poems